Regler och villkor

Senast uppdaterad 25 januari 2023

Vi vill att du ska bli nöjd med ditt besök på vår webbplats och har upprättat följande regler och villkor för att du som användare och PriceRunner ska veta vad vi ska förvänta oss av varandra.

Läs igenom regler och villkor noggrant eftersom de innehåller rättsliga skyldigheter.

 • Avtal
 • Tjänsten
 • Användning
 • Köpgaranti villkor
 • Immateriell egendom
 • Friskrivningar och ansvarsbegränsning
 • Allmänt

Avtal

Regler och villkor

Genom att använda denna webbplats godtar du att vara bunden av och att efterleva dessa regler och villkor och eventuella ytterligare villkor för specialkampanjer om inte du skriftligen erbjuder andra villkor som godkänns av PriceRunner. Du godtar även att efterleva alla eventuella riktlinjer eller regler som anslås på denna webbplats gällande en produkt eller en tjänst. Alla sådana riktlinjer och regler som anslås inkorporeras genom hänvisning i dessa regler och villkor. Om du inte godtar dessa regler och villkor, vänligen använd inte denna webbplats.

OBSERVERA: Vi förbehåller oss rätten att när som helst modifiera eller på annat sätt ändra dessa regler och villkor. Om inte annat anges gäller ändringar med omedelbar verkan. Kontrollera dessa regler och villkor då och då. Din fortsatta användning av webbplatsen sedan ändringar har anslagits utgör ditt godkännande av dessa ändrade regler och villkor och av rimligheten i dessa normer för avisering av ändringar om inte du erbjuder andra villkor som godkänns av PriceRunner.

Vi informerar om att denna sida senast uppdaterades det datum som anges överst i dessa regler och villkor. Du kan få en utskriven kopia av de mest aktuella villkoren genom att skriva till oss på den adress som anges i aviseringsbestämmelsen nedan.

Sekretess

Vänligen ta del av vår sekretesspolicy, som även reglerar ditt besök på webbplatsen, så att du förstår vår praxis.

Elektronisk kommunikation

När du besöker PriceRunner, använder tjänster på webbplatsen eller tar kontakt med vår kundtjänst kommunicerar du med oss elektroniskt. Vi kommunicerar också med dig via e-post eller genom att anslå meddelanden på och uppdatera webbplatsen. Genom att använda webbplatsen godtar du att alla överenskommelser, meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation som vi tillhandahåller till dig elektroniskt uppfyller varje krav på att sådan kommunikation skall vara skriftlig.

Tjänsten

Produkt- och prisinformation

Produktinformation och annan information har antingen tillgängliggjorts av leverantörer, tillverkare, återförsäljare, publikationer eller publicister eller har hämtats från offentliga källor. PriceRunners avsikt är att all information på webbplatsen ska vara så korrekt och aktuell som möjligt. PriceRunner kan dock inte garantera tillförlitligheten eller korrektheten i den information som finns presenterad på webbplatsen.

Vi uppmanar våra användare att själva undersöka priser och fakta innan de köper något från de butiker som visas på vår webbplats för att verifiera att informationen är exakt. Alla handlingar som vidtas av webbplatsens användare sker på individens ansvar. PriceRunner kan inte garantera att någon information är korrekt och kan inte hållas ansvarig för några handlingar som vidtas grundat på produkt- och prisinformationen som tillhandahålls.

Återförsäljare

Återförsäljare som anges på PriceRunners webbplats är oberoende tredje part och PriceRunner agerar inte som huvudman, agent eller mäklare med avseende på några annonsörer. Ditt förhållande med en återförsäljare som du kontaktar genom denna webbplats gäller bara mellan dig och återförsäljaren. Du godkänner att inte hålla PriceRunner ansvarigt för någon förlust eller skada som uppstår på grund av några mellanhavanden med våra återförsäljare eller som följd av det innehåll som tillhandahålls av dessa återförsäljare via webbplatsen.

Vill du rapportera ett fel eller har några frågor, vänligen kontakta: info@pricerunner.com

Betalning

Ingen avgift ska betalas till PriceRunner för användningen av webbplatsen under dessa regler och villkors giltighetstid. PriceRunner ska inte ansvara för överföringen av medel som är skyldiga att betalas till någon tredje parts leverantör eller distributör hos vilken du väljer att handla. Du ska ansvara för att alla betalningar som du är skyldig blir överförda enligt de villkor som har kommits överens med en tredje parts leverantör eller distributör.

Tillägg av innehåll

I den händelse att PriceRunner gör det möjligt för dig att lägga till innehåll på webbplatsen i form av recensioner, tävlingar eller annat ska PriceRunner vara berättigat att helt efter eget gottfinnande publicera, redigera, förkasta eller radera innehåll som det tillhandahålls. PriceRunner tillåter inte publiceringen av innehåll som kan vara olagligt enligt gällande lag.

Ändringar

PriceRunner förbehåller sig rätten att när som helst utan föregående meddelande ändra, upphäva eller utesluta alla eller några delar av innehåll, utformning, tillhandahållna tjänster eller annat på PriceRunners webbplats.

Användning

Tillåtet och otillåtet

Du godtar att använda denna webbplats endast till lagliga ändamål. Du får endast använda denna webbplats som en allmän vägledning för att göra prisjämförelser för eget privat bruk och ska inte använda denna webbplats till några andra ändamål. Du får överföra, visa och skriva ut en kopia av det material som presenteras på denna webbplats endast för ditt personliga, icke kommersiella bruk.

Utom där motsatsen uttryckligen anges ska inget inom webbplatsen tolkas som beviljandet av någon licens enligt våra eller tredje parts immateriella rättigheter vare sig genom lagligt hinder, slutsats, avstående eller annat. Utan begränsning av allmängiltigheten hos det föregående erkänner du och godtar att allt innehåll som är tillgängligt genom och som används för att bedriva webbplatsen och dess tjänster är skyddade av copyright, varumärke, patent eller andra äganderättigheter tillhörande PriceRunner och närstående bolag, licensgivare och tjänsteleverantörer. Du godtar att din data, ditt innehåll och all information som tillhandahålls eller används på webbplatsen, liksom din användning av vår webbplats och våra produkter och tjänster inte ska:

(a) Ändra eller fördärva några av de varumärken, service marks, utstyrselmärken (tillsammans benämnda "varumärken") eller annan immateriell egendom som tillgängliggjorts av oss i samband med webbplatsen eller på annat sätt bryta mot eller underlätta brott mot någon parts copyright, något patent, något varumärke, någon affärshemlighet eller annan äganderätt, publicitetsrätt eller sekretessrätt (tillsammans benämnda "rättigheter"), inklusive tredje parts rättigheter;

(b) Framhålla dig själv som på något sätt sponsrad av, närstående eller godkänd av oss eller något av våra närstående bolag eller tjänsteleverantörer;

(c) Använda något av varumärkena eller annat innehåll som är tillgängligt genom webbplatsen till annat ändamål än det ändamål till vilket vi har tillgängliggjort dem för dig;

(d) Förtala eller nedsätta oss, våra varumärken eller någon aspekt hos webbplatsen;

(e) Anslå eller överföra något innehåll som är olagligt, hotfullt, oanständigt, uppviglande, pornografiskt eller hädiskt eller material som skulle kunna utgöra eller uppmuntra till handlingar som skulle kunna anses vara ett brott, ligga till grund för civilrättsligt belastning eller på annat sätt bryta mot någon lag;

(f) Ändra, översätta, modifiera, dekompilera, disassemblera eller bakåtkonstruera webbplatsen eller någon programvara eller några program som används i samband med den eller dess produkter och tjänster;

(g) Innehålla eller förmedla några virus, trojanska hästar, maskar, tidsinställda bomber eller andra datorprogram eller annan kod som är utformad för eller avsedd att skada, förstöra, genskjuta, nedladda, störa, manipulera eller på annat sätt avbryta eller expropriera webbplatsen, data, personlig information, programvara, utrustning, servrar eller innehåll eller underlätta eller förmedla hacking eller liknande handlingar;

(h) Tillgå eller försöka tillgå webbplatsens icke offentliga områden eller någon annan användares lösenordsskyddade information;

(i) Uppträda som någon annan person eller entitet eller på annat sätt falskeligen uppge eller framställa din anslutning till en person eller en entitet; och

(j) Förhindra eller försvåra någon annans användning av webbplatsen (eller någon länkad webbplats)

Framing, länkning osv.

Användningen av innehåll på någon annan webbplats eller datorer i nätverk är förbjuden.

Framing, spegling, scraping eller data mining av webbplatsen och alla handlingar som efter vårt eget gottfinnande begränsar eller hämmar att någon annan användare använder webbplatsen (eller någon länkad webbplats) tillåts inte.

Övervakning av användningen av webbplatsen

Vi kan välja att elektroniskt övervaka områden på webbplatsen och kan avslöja innehåll, lagrad information eller elektroniska kommunikationer av varje typ (i) för att efterleva lagar, bestämmelser eller begäran av staten; (ii) om sådant avslöjande är nödvändigt eller lämpligt för att bedriva webbplatsen; eller (iii) för att skydda våra rättigheter eller egendom eller användarnas, sponsorernas, leverantörernas, licensgivarnas och återförsäljarnas rättigheter eller egendom.

Kontounderhåll

Genom att använda denna webbplats åtar du dig att vara ansvarig för att underhålla ditt kontos sekretess och lösenord samt att begränsa åtkomsten till din dator. Du samtycker även till att vara ansvarig för alla eventuella aktiviteter som äger rum med ditt lösenord eller ditt konto. Du samtycker till att omedelbart underrätta oss om eventuell obehörig användning av ditt lösenord eller konto eller annat brott mot säkerheten.

PriceRunner tar inte på sig ansvaret för någon förlust eller skada som uppkommer av din underlåtenhet att uppfylla ditt ansvar och dina skyldigheter enligt dessa regler och villkor. Genom att anslå information på denna webbplats förklarar och garanterar du att:

(i) du är lagligen behörig att godta dessa regler och villkor och använda denna webbplats;

(ii) du använder din faktiska identitet;

(iii) du har tillhandahållit endast sann, korrekt, aktuell och fullständig information; och

(iv) du kommer att underhålla och snabbt uppdatera den information som du tillhandahåller så att den förblir sann, korrekt, aktuell och fullständig. Om du tillhandahåller någon information som är osann, inkorrekt, inaktuell eller ofullständig, eller om vi har goda grunder för att misstänka att sådan information är osann, inkorrekt, inaktuell eller ofullständig, kan vi upphäva eller avsluta ditt konto och neka all eventuell nuvarande och framtida användning av webbplatsen.

Uppsägning

Om du vill annullera ett användarnamn eller lösenord, eller om du blir varse om någon förlust, stöld eller obehörig användning av ett användarnamn eller lösenord, måste du omedelbart underrätta oss. Vi förbehåller oss rätten att ta bort eller ändra varje användarnamn eller lösenord vid vilken tidpunkt och av vilken anledning som helst. Vi kan upphäva eller avsluta ditt konto eller din användning av denna webbplats vid vilken tidpunkt och av vilken anledning som helst eller utan anledning.

Köpgaranti villkor

PriceRunner Köpgaranti

Garantivillkor gällande från och med 24 april 2019.

Denna garanti utfärdas av PriceRunner Sweden AB (org.nr. 556586-1415) (”PriceRunner”). De rättigheter som enligt lag gäller för konsumenter försämras inte genom denna garanti utan garantin utgör ett tillägg för PriceRunners medlemmar.

Köpgarantins innehåll

Vem gäller garantin för?

Garantin gäller för fysiska personer som är bosatta i Sverige och har ett aktivt medlemskonto (”Medlem” eller ”Köparen”) hos PriceRunner.

När gäller garantin?

Garantin avser endast köp från bolag som har en webblänk från PriceRunner markerad med texten ”Köpgaranti” (”Godkänd Säljare”).

Garantin gäller från och med att Köparen köpt en vara via en Godkänd Säljares hemsida till dess varan levererats till den av Köparen angivna leveransadressen eller till utlämningsställe. Garantin gäller endast vid köp från bolag med säte inom EES. Varan ska vara adresserad till Köparen.

Garantin gäller endast under följande förutsättningar:

 • Köparen är inloggad som Medlem och har klickat på en länk på PriceRunner som vidarebefordrat Köparen direkt till en Godkänd Säljares hemsida och att Köparen därefter slutför ett köp inom en timme och utan att Köparen besökt andra hemsidor däremellan, eller

 • Köparen är inloggad som Medlem och har slutfört köpet på PriceRunner med en Godkänd Säljare som säljare, eller

 • Köparen blir Medlem inom en timme efter genomfört köp från en Godkänd Säljare antingen på PriceRunner eller på den Godkända Säljarens hemsida.

Vad gäller garantin för?

Garantin ersätter Köparen för skada på varan vid leverans, defekt vara, om enskild vara saknas vid leverans, om varan är felaktig eller om leverans av varan uteblir.

Garantin gäller för inköpsbelopp om lägst 100 SEK och högst 50 000 SEK per kund, ordertillfälle och företag.

Ersättningsregler

Vid skada enligt punkt 1.3. utgår ersättning om samtliga följande kriterier är uppfyllda:

 • Köparen enligt Konsumentköplagen har rätt till omleverans, prisavdrag, reparation, ersättning för att avhjälpa felet eller hävning av köpet.

 • Köparen skriftligen har reklamerat skadan till den Godkända Säljaren och begärt att skadan enligt punkt 1.3. avhjälps.

 • Köparen har varit i kontakt med den Godkända Säljaren och verkat för att den Godkända Säljaren ska avhjälpa felet.

 • Den Godkända Säljaren inte inom 60 dagar efter reklamationen avhjälpt skadan genom omleverans, prisavdrag, reparation, ersättning för att avhjälpa felet eller hävning av köpet.

 • Med utebliven leverans avses att varan inte levererats senast inom 60 dagar efter att avtal om köp av varan ingicks under förutsättning att inte en längre leveranstid framgått i anslutning till köpet.

 • Vid skada vid leverans förutsätts att Köparen utan dröjsmål, dock senast inom fem dagar från leverans, dokumenterar skadan och reklamerar skadan till den Godkända Säljaren.

 • Ersättning lämnas endast för inköpskostnader och fraktkostnader och endast för den direkta ekonomiska skada som Köparen lidit. Ingen ersättning lämnas för andra direkta eller indirekta kostnader, värdeminskningar eller uteblivna intäkter.

Undantag

 • Garantin gäller inte då rätt till ersättning föreligger på grund av lag, författning, försäkring, köpskydd, skadestånd, avtal eller annan garanti.

 • Garantin ersätter inte småskador såsom repor, färgskillnad och dylikt. Garantin ersätter inte skada orsakad av batterier.

 • Garantin gäller inte om butiken som täcks av PriceRunner Köpgaranti kan bevisa att varan är levererad till köparen. Detta kan påvisas genom information från fraktbolaget eller annan dokumentation.

 • Garantin gäller inte om Köparen inte har medverkat till att göra det möjligt för den Godkända Säljaren att leverera varan. Detta inkluderar att varan levererats till ett upphämtningsställe eller annan plats och Köparen, eller av Köparen anlitat ombud, inte hämtar ut varan eller om Köparen inte är tillgänglig för att motta varan vid hemleverans. Detta inkluderar också om Köparen inte erlägger erforderlig betalning, avgifter, skatter eller tull enligt avtal eller gällande lag.

 • Följande varor är undantagna:

  • Begagnade varor.
  • Special- eller måttbeställda varor eller varor som på annat sätt tillverkats särskilt för Köparen.
  • Levande djur, plantor, blommor, livsmedel och flytande varor.
  • Motordrivna fordon och redskap.
  • Kontanter och värdehandlingar.
  • Färdbiljetter.
  • Föremål helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor och ädelstenar.
  • Tjänster, service och data sänt via internet.
  • Varor inköpta för yrkesmässig verksamhet och/eller vidareförsäljning.
  • Varor köpta via internetauktion.
  • Läkemedel.
  • Alkoholhaltiga drycker
  • Narkotiska preparat.
  • Förbrukningsvaror och dylikt.
 • Ersättning lämnas inte vid skada på grund av olaglig handling av Köparen eller om Köparen uppsåtligen verkar för att ersättning enligt denna garanti ska utgå.

Allmänna bestämmelser

Force majeure

Ersättning lämnas inte för skada vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakats av eller står i samband med atomkärnprocess, krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution eller uppror eller på grund av myndighetsåtgärd, strejk, lock-out, blockad eller annan liknande händelse.

Tidpunkt för betalning av ersättning

Ersättning utbetalas senast 30 dagar efter det att Köparen fullgjort vad som åligger Köparen enligt denna garanti. Därefter betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen. Ränta betalas inte om den är mindre än 100 SEK.

Dubbel ersättning och återkrav

I samma utsträckning som Köparen erhållit ersättning, övertar PriceRunner rätten att återkräva utbetald ersättning av den Godkända Säljaren, annan som är ansvarig för skadan eller från försäkring eller annan part.

Preskription

Köpare som vill ha ersättning måste begära detta inom 6 månader från tidpunkten när det förhållande som enligt dessa garantivillkor berättigar till sådant skydd inträdde. Om begäran inte väcks inom denna tidsfrist går rätten till ersättning förlorad.

Vid skada

Skadeanmälan

Skadeanmälan görs till PriceRunner på e-post skadeanmalan@pricerunner.com.

Skadeanmälan ska innehålla följande:

 • Bilder eller annan dokumentation som bekräftar uppkommen skada.

 • Bevis på inköpet samt inköpsdatum och -tid.

 • Kvitto eller kontoutdrag som visar att varan är betald.

 • Reklamation och korrespondens med den Godkända Säljaren.

 • Reparationsprotokoll och kvitto på eventuell utförd reparation.

Vid klagomål på PriceRunner Köpgaranti

Om Köparen inte är nöjd med handläggningen kan Köparen ta kontakt med PriceRunner igen för att utreda eventuella meningsskiljaktigheter. Om Köparen ändå inte är nöjd kan Allmänna Reklamationsnämnden kontaktas.

Allmänna Reklamationsnämnden ARN
Adress: Box 174, 101 23 Stockholm
Tel: 08-508 860 00
E-post: arn@arn.se
Hemsida: www.arn.se

Ändringar

PriceRunner äger rätt att ensidigt och utan godkännande från Köparen ändra dessa garantivillkor. Sådan ändring träder ikraft med 10 dagars varsel. Meddelande om ändring sker genom notifiering på PriceRunners hemsida.

Immateriell egendom

Ägande

Denna webbplats är PriceRunners och/eller dess olika tredje parts leverantörers och distributörers, direktörers copyrightskyddade egendom. Den information som finns på denna webbplats får inte mångfaldigas, publiceras på nytt, distribueras, anslås, säljas, överföras eller modifieras utan PriceRunners och/eller dess tredje parts uttryckliga skriftliga tillstånd. Detta gäller dock inte nedladdning, kopiering och sparande av information från webbplatsen för personligt bruk.

Varumärkena, logotyperna och service marks som visas på denna webbplats är registrerade varumärken och/eller varumärken genom sedvanerätt som tillhör PriceRunner, dess närstående bolag och olika tredje part. Det ska inte förstås att någon information på denna webbplats medger, underförstått eller på annat sätt, någon licens eller rättighet för att använda något av varumärkena utan skriftligt tillstånd från PriceRunner eller den part som äger varumärkena.

PriceRunner gör inte anspråk på att äga några av tredje parts eller närstående återförsäljares, leverantörers eller tillverkares varumärken som visas på denna webbplats. Detsamma gäller varumärkena som tillhör andra publicister eller publikationer på denna webbplats.

Dina rättigheter

Du behåller äganderätten till alla immateriella egendomsrättigheter som existerar i det innehåll du skickar till oss. I och med att du skickar innehåll till PriceRunner beviljar du dock PriceRunner en royaltybefriad, världsomfattande, icke exklusiv licens så länge copyright gäller för att använda ditt innehåll eller del av ditt innehåll på det sätt som beslutas av PriceRunner på PriceRunners webbplats, på annan webbplats eller via annat medium, samt att tillåta att också tillåta andra att göra det.

Under inga omständigheter underkastas något avslöjande av någon idé eller relaterat material för pricerunner eller webbplatsen någon skyldighet om sekretess eller förväntning om ersättning. Genom att skicka material till oss förklarar och försäkrar du att materialen helt har sitt ursprung hos dig, att ingen annan äger några rättigheter i materialet och att det står oss fritt att använda materialet om vi så önskar, i tillhandahållet skick eller så som det ändras av oss, utan att inhämta tillstånd eller licens från någon tredje part.

PriceRunner.se © 1999-2019, PriceRunner Sweden AB. Med ensamrätt. Utom där motsatsen uttryckligen anges ska inget inom webbplatsen tolkas som beviljandet av någon licens enligt våra eller tredje parts immateriella rättigheter vare sig genom lagligt hinder, slutsats, avstående eller annat.

Utan begränsning av allmängiltigheten hos det föregående är du införstådd med och godtar att allt innehåll som är tillgängligt genom och som används för att bedriva webbplatsen och dess tjänster är skyddade av copyright, varumärke, patent eller andra äganderättigheter tillhörande PriceRunner och närstående bolag, licensgivare och tjänsteleverantörer.

Anspråk om intrång i immateriell egendom

Det är PriceRunner.se:s policy att snabbt svara på anspråk om intrång i immateriell egendom. Vi behandlar och undersöker skyndsamt meddelanden om påstått intrång och vidtar lämpliga åtgärder enligt Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") och andra tillämpliga lagar om immateriell egendom. Meddelanden om påstått intrång ska skickas till:

PriceRunner Sweden AB
Sveavägen 46
111 34 Stockholm
Sverige

Eller e-postadress: infose@pricerunner.com

Friskrivningar och ansvarsbegränsning

Friskrivning från garantier och ansvarsbegränsning

A. Du uttryckligen förstår och godtar att: (i) din användning av denna webbplats sker helt på egen risk; (ii) produkterna och tjänsterna tillhandahålls i befintligt skick och enligt tillgång; (iii) utom där motsatsen uttryckligen anges häri friskriver vi oss uttryckligen från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för något specifikt ändamål, yrkesskicklig prestation, äganderätt och frihet från intrång; (iv) vi lämnar ingen garanti med avseende på de resultat som kan utfås från denna webbplats, annonserade eller erbjudna produkter eller tjänster eller inblandade återförsäljare; (v) allt material som har laddats ned eller på annat sätt införskaffats genom användning av webbplatsen görs efter eget gottfinnande och på egen risk; (vi) du har hela ansvaret för eventuella skador på ditt datorsystem eller för eventuell förlust av data som resultat av nedladdning av sådant material; och (vi) inget råd och ingen information, i tal eller skrift, som du har införskaffat från oss eller genom eller från webbplatsen ska ligga till grund för någon garanti som inte uttryckligen har angetts i dessa regler och villkor.

B. Utom där motsatsen uttryckligen anges häri lämnar vi ingen garanti för att: (i) att någon produkt eller tjänst kommer att uppfylla dina krav; (ii) någon produkt eller tjänst kommer att vara oavbruten, tidsmässigt läglig, säker eller felfri; (iii) resultaten som kan uppnås av användningen av någon produkt eller tjänst kommer att vara korrekta eller tillförlitliga; (iv) kvaliteten hos någon produkt, tjänst, information eller annat material du har köpt eller införskaffat genom någon produkt eller tjänst kommer att uppfylla dina förväntningar; eller (v) några fel i programvaran kommer att korrigeras.

C. Du förstår och godtar att utom där motsatsen uttryckligen anges häri tjänstemän, chefer, anställda, företrädare, leverantörer eller någon annan part involverad i att skapa, framställa, överföra eller distribuera webbplatsen eller relaterade produkter eller tjänster inte ska hållas ansvariga för några direkta, indirekta, tillfälliga eller särskilda skador, följdskador eller skador som beläggs med skadestånd i avskräckande syfte, inklusive men inte begränsat till skador för utebliven vinst, goodwill, användning, data eller andra icke-materiella skador (oavsett om vi har underrättats om möjligheten av sådana skador) som resulterar av: (i) din användning eller oförmåga att använda tjänsten; (ii) kostnaden för anskaffningen av ersättningsvaror eller -tjänster som följd av några varor, data, uppgifter eller tjänster som har köpts eller införskaffats eller meddelanden som har mottagits eller transaktioner som har ingåtts genom eller från tjänsten; (iii) obehörig åtkomst till eller ändring av dina överföringar eller data; (iv) uttalanden eller handlingar av någon tredje part på webbplatsen; (v) eller naturfenomen, krafter eller orsaker utanför vår rimliga kontroll, inklusive utan begränsing, fel på internet, fel på datorutrustning, fel på telekommunikationsutrustning eller annan utrustning, elavbrott, strejker, arbetskonflikter, upplopp, uppror, samhälleliga oroligheter, brist på arbetskraft eller material, eldsvådor, översvämningar, storm, explosioner, force majeure, krig, regeringsingripanden, beslut av inhemsk eller utländsk domstol eller tribunal, utebliven prestation av tredje part eller avbrott eller fluktuering i uppvärmning, belysning eller luftkonditionering eller (vi) varje annan fråga i samband med webbplatsen oavsett orsak och enligt varje teori om ansvar (inklusive oaktsamhet). under inga omständigheter ska vårt sammanlagda ansvar gentemot dig för alla skador, förluster och grunder för talan vare sig enligt avtal, utomobligatoriskt (inklusive men inte begränsat till oaktsamhet) eller i övrigt överstiga det eventuella belopp du har betalat till PriceRunner.

Föregående begränsningar ska gälla oavsett utebliven verkan av grundläggande syfte hos varje begränsat rättsmedel.

Uteslutanden och begränsningar

En del jurisdiktioner tillåter inte uteslutandet av vissa garantier eller begränsningen eller uteslutandet av ansvar för tillfälliga skador eller följdskador. I enlighet därmed ska vårt ansvar inom sådana jurisdiktioner begränsas i den största utsträckning som tillåts i lag.

Länkar

Denna webbplats innehåller länkar till andra webbplatser som tillhandahålls uteslutande för din bekvämlighet och inte som ett godkännande av PriceRunner eller dess tredje parts leverantörer eller distributörer av innehållet på dessa webbplatser. PriceRunner har inte granskat alla de webbplatser som är länkade till webbplatsen och ansvarar inte för deras innehåll. De länkade webbplatserna tillhandahålls endast för din bekvämlighet och du besöker dem på egen risk. PriceRunner gör inga påståenden och lämnar inga garantier med avseende på några andra webbplatser eller innehållet eller materialet på dessa webbplatser. Om du beslutar att besöka andra webbplatser gör du det på egen risk.

Skadeslöshet och befrielse

Materialet som du läser på denna webbplats tillhandahålls endast som information. Genom att använda webbplatsens sidor godtar du att hålla PriceRunner och närstående enheter (tillsammans benämnda "de skadeslösa") skadeslösa och att hålla dem skadeslösa för alla eventuella anspråk och kostnader, inklusive (utan begränsning) advokatarvoden, som uppkommer av din användning av webbplatsens sidor, din användning av produkterna och tjänsterna eller ditt insändande av idéer och/eller material till PriceRunner eller av någon persons användning av varje ID, medlemskap eller lösenord som du har med någon del av webbplatsen, oavsett om denna användning sker med ditt tillstånd.

PriceRunner förbehåller sig rätten att på egen bekostnad företa det exklusiva försvaret och den exklusiva kontrollen över varje fråga som annars är föremål för ditt medgivande av skadeslöshet och i detta fall samtycker du till att samarbeta i PriceRunners försvar mot sådant anspråk.

Friskrivning från garantier och ansvarsbegränsning

Genom att använda webbplatsen, produkterna och tjänsterna eller insända idéer och/eller relaterat material till oss samtycker du till att befria de skadeslösa från alla eventuella anspråk, krav, skulder, skyldigheter, skador (faktiska skador eller följdskador), kostnader och utgifter av varje slag, vare sig kända eller okända, misstänkta eller inte misstänkta, avslöjade eller inte avslöjade som du kan ha mot dem som uppkommer av eller har något som helst samband med sådana tvister och/eller med produkterna och tjänsterna eller med varje tvist med avseende på användningen av idéer och/eller relaterat material som har insänts till de skadeslösa.

Du samtycker till att i lagens fullaste utsträckning avstå från åberopandet av varje lag som kan begränsa sådana skadeslöshållandens eller befrielses verkingsfullhet.

Allmänt

Meddelande

Utom där annat uttryckligen anges kan varje meddelande vi tillhandahåller lämnas genom ett uppdaterat anslag på webbplatsen, genom brev eller via e-post till den senaste adressen du har tillhandahållit. Meddelanden till oss ska lämnas genom brev eller via e-post (med kopia per brev): PriceRunner Sweden AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige.

Plats för utförande

Hänvisningar till någon PriceRunner-produkt eller -tjänst utgör inte ett erbjudande att sälja eller leverera den produkten eller tjänsten och inte heller att produkten eller tjänsten är tillgänglig i alla jurisdiktioner. Personer som väljer att besöka webbplatsen från sina hem gör det på eget initiativ och ansvarar för att efterleva alla gällande lokala lagar.

Diverse

A. Tillämplig lag, handlingsbegränsning, skiljbarhet, icke-avstående och sammanslagning. Dessa regler och villkor ska regleras ur alla hänseenden av Sveriges lagar på det sätt som dessa lagar tillämpas på avtal som ingåtts i och ska verkställas helt inom Sverige mellan i Sverige bosatta personer. Du godtar härmed Stockholm, Sverige som jurisdiktion och jurisdiktionsort till detta ändamål, avstår personlig delgivning i dem och godtar att delgivning kan ske med post över natten (med användning av en kommersiellt erkänd tjänst) eller per rekommenderat brev med mottagningskvitto till den adress du har lämnat till PriceRunner och godtar att eventuellt anspråk mot oss måste inlämnas inom ett (1) år från den tid då anspråket uppstår oavsett eventuell lag med motsatt innebörd; i annat fall kommer ditt anspråk att blockeras för all framtid. Om någon bestämmelse i dessa regler och villkor befinns vara ogiltig eller icke verkställbar ska bestämmelsen uteslutas (eller om möjligt tolkas på ett sätt som gör den verkställbar) och de övriga bestämmelserna ska verkställas. Rubrikerna gäller bara som referens och definierar, begränsar, tolkar eller beskriver på inget sätt omfattningen av sitt avsnitt. Vår underlåtenhet att agera med avseende på ett brott på din eller andras sida fråntar oss inte rätten att agera i samband med senare eller liknande brott. Dessa regler och villkor utgör hela överenskommelsen mellan oss med avseende på frågorna som upptas häri och ersätter eventuella andra överenskommelser, förslag och meddelanden, i skrift eller tal, mellan PriceRunners representanter och dig med avseende på frågorna som upptas häri, inklusive eventuella villkor i något av kundens dokument eller inköpsorder. Inget i dessa regler och villkor innebär någon begränsning eller något uteslutande av någondera partens ansvar för bedräglig handling eller för oaktsamhet som orsakar dödsfall eller personskada.

B. Ingen joint venture, ingen inskränkning av rättigheter. Du godtar att inget joint venture-, kompanjonskaps-, anställnings- eller agentförhållande existerar mellan dig och PriceRunner som följd av dessa regler och villkor eller din användning av webbplatsen. Vårt verkställande av dessa regler och villkor är underkastat gällande lagar och rättsligt förfarande och inget häri inskränker vår rätt att efterkomma begäran eller krav från stat, domstol och polismyndighet i samband med din användning av webbplatsen eller information som tillhandahålls till oss eller insamlas av oss med avseende på sådan användning.

Gillar du vår nya look?

Läs mer om alla nyheter och ge din feedback

här.