Vi lagrar data om din användning i cookies. Genom fortsatt användning godkänner du detta

Cookiepolicy

VAICO Motortillbehör

Relaterat hos våra butiker

VAICO Olja, Automatväxellåda V60-0216

VAICO Olja, Automatväxellåda V60-0216

Rekommenderad artikels artikelnummer V30-2258 V30-2254 V30-2255 Kem.egenskaper syntetisk Beakta kraven från fordonstillverkaren Fatmodell Flaska Förpackningsdjup [cm] 41 Växellådstyp 7 Gang NAG2 Innehåll [liter] 1 Växellådstyp för 7-växlad automat Längd[mm] 60 Bredd[mm] 115 Specifikation MB 001 989 68 03 10 MB 001 989 68 03 13 Mercedes Benz 236,14 MB 001 989 68 03 Artikelnummer, rekommenderat specialverktyg V99-1017 Höjd [mm] 225 Färg röd Vikt [kg] 1.19 Förpackningsbredd [cm] 23.5 Förpackningshöjd [cm] 24 Rekommenderad bytesintervall [km] 60000 Rekommenderad bytesintervall [År] 5 Viskositetsklass SAE ATF MB14 Beakta systemfyllningsmängd Säkerhetsråd (GHS) Riskfraser: H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

133 kr
222 krinkl. frakt
123 Bildelar Logotyp
VAICO Rengörare, Vindruterengöring V60-0123

VAICO Rengörare, Vindruterengöring V60-0123

Koncentrat Fatmodell Flaska Förpackningsdjup [cm] 32.5 Innehåll [liter] 1 Längd[mm] 79 Bredd[mm] 81 Höjd [mm] 220 Färg blå Vikt [kg] 1.767 Förpackningsbredd [cm] 24.6 Förpackningshöjd [cm] 27.5 Viskositetsklass SAE Clean Screen_winter Beakta systemfyllningsmängd Säkerhetsråd (GHS) GHS02: GHS07: Signalord: Warning Riskfraser: H226: Brandfarlig vätska och ånga. H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. Säkerhetsråd: P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102: Förvaras oåtkomligt för barn. P103: Läs etiketten före användning. P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.’ P233: Behållaren ska vara väl tillsluten. P303+P361+P353: VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P337+P313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. P370+P378: Vid brand: Släck med…’ P403+P235: Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. P501: Innehållet/behållaren lämnas till...

251 kr
340 krinkl. frakt
123 Bildelar Logotyp
Carl N·Kategoriansvarig Motortillbehör

Populära sökningar i Motortillbehör